Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

 • Svart Instagram Ikon
Kommende valg våren 2020

Har du noen spørsmål, ønsker du å stille til et av vervene, eller kjenner du noen som burde? Ta kontakt med valgnemnda på studenttingets.valgnemd@nmbu.no.

 

Kandidatur sendes til: 

Valgnemnda: studenttingets.valgnemd@nmbu.no 

eller nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg: nestleder.au@nmbu.no

 

Studentting 1 (10.februar) :

Frist for å melde kandidatur for å komme med i sakspapirer: 2.februar

 • Komite for semesterets beste underviser, 4 medlemmer.

  • 1-årig verv med direkte tiltreding

  • Ikke honorert

  • Beskrivelse av verv:
   Som et ledd i arbeidet med å øke studiekvaliteten ved NMBU kårer studentene semesterets beste underviser. Utmerkelsen ”semesterets beste underviser” henger høyt hos de ansatte, og tanken er at prisen er med på å stimulere undervisere til bedre undervisning. Alle studenter ved NMBU kan nominere undervisere. Det er ønskelig med kjønnsbalanse i komiteen, men ikke nødvendig. Komiteen møtes etter behov og har ansvar for å ta imot nominasjoner, gå på de nominertes undervisninger og tilslutt kåre en vinner. Nestleder i Arbeidsutvalget bistår komiteen i arbeidet.

Studentting 2 (9.mars) :

Frist for å melde kandidatur for å komme med i sakspapirer: 1.mars

 • Sentral opptakskomite, to faste + to vara.

  • Honorert​

  • Beskrivelse av verv:
   Medlemmene av sentral opptakskomité vurderer i hovedsak søkere i det samordna opptaket som ikke kan poengberegnes etter karakterreglene i den videregående skolen. Sentral opptakskomité gjør en skjønnsmessig vurdering av søkerne og avgjør om de skal få tilbud om studieplass ved NMBU. Komiteen består av én representant fra hvert av fakultetene, én representant fra Studieutvalget, og to studentrepresentanter. Komiteen har tidligere hatt omtrent ett møte i året, i begynnelsen av juli.

 • Klagenemnda, to faste + to vara.

  • Honorert​

  • Eksempler på saker som klagenemnda behandler er klager over formelle feil ved eksamen og annullering av eksamen eller prøve. Det er klagenemnda som behandler saker der det er mistanke om at studenter har jukset på eksamen og oppgaver. Antallet møter i nemnda varierer fra år til år, alt etter hvor mange saker det er. 

  • Les mer her

Studentting 3 (21.april) :

Frist for å melde kandidatur for å komme med i sakspapirer: 13.april

 • Kontrollkomiteen, to ordinære medlemmer.

 • Studentsamskipnaden (SiÅs), to faste (2-årig verv) + to vara (1-årig verv).

 • Universitets Forskningsutvalg (NMBU-FU), en fast + to vara (prioriterte).

  • Honorert​

  • Beskrivelse av verv:
   NMBU-FU er universitetets rådgivende forsknings- og innovasjonspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid og innovasjon.

  • Les mer her

 • Møteledelse, en fast + vara.

 

Elektronisk urnevalg (20.-24. april):

Frist for å melde kandidatur kommer.

 • Leder av AU + to AU-medlemmer

 • Kvinnelig representant i fakultetsstyrene + vara 

  • Honorert

  • Fakultetsstyre er fakuletets øverste organ. Styret har det overordnede ansvaret og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner samt budsjett og regnskap.

  • Les mer her

 • Kvinnelig representant i universitetsstyret + vara​

  • Honorert

  • Består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt via Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget.

  • Les mer her