Kommende valg

Kandidatur sendes til: studenttinget@nmbu.no

(Kandidaturet bør inneholde bilde, motivasjon, bakgrunn og hvorfor studentting skal stemme på deg)

Har du spørsmål om vervene? Kontakt studenttinget@nmbu.no

Studentting 4: 14. september

(Frist for å få kandidaturet med i sakspapirene: 31. august)

Forskningsetisk utvalg

-To representanter og to vara

Forskningsetisk utvalg skal gi råd og informasjon i etiske problemstillinger knyttet til
forskning, undervisning og administrasjon, og skal være en pådriver i å fremme etisk bevissthet hos alle ansatte ved NMBU. 
Forskningsetisk utvalg kan få seg tillagt oppgaver som å godkjenne forskningsprosjekter og3skal bidra til å sikre at forskningsetikk blir systematisk innlemmet i forsker- og  kandidatutdanningen ved NMBU. 
Utvalget kan behandle saker på initiativ fra studenter og ansatte. Vervet er honorert.

Komité for tildeling av velferdsmidler

- To representanter

Komiteen for tildeling av velferdsmidler behandler alle søknadene om velferdsmidler fra lag/foreninger og kommer med en innstilling til Studentting. Komiteen har ett møte per  semester; ett på høsten for å fordele resterende velferdsmidler (8%), og ett lengre om våren for å dele ut ordinære velferdsmidler (92%).

Komiteen består av totalt syv personer: To AU-medlemmer, Økonomiansvarlig på Samfunnet, en studentrepresentant fra SiÅs-styret, en person som tidligere har sittet i komiteen og to representanter som blir valgt på Studentting. Vervet har umiddelbar tiltredelse og varer ett år.

Kontrollkomité

- To medlemmer og en leder

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer som velges to ganger i året; en leder på Studentting 6 og de to øvrige medlemmene på Studentting 3. Vervet i Kontrollkomiteen har en virkeperiode på 1 år. Komiteen har møteplikt på Studentting, og minst to fra komiteen må møte. Minst et medlem av komiteen skal være med i tellekorpset. Kontrollkomiteen skal være representert med minst ett (1) medlem på studentrådsmiddagene. 

Studentting 5: 12. oktober

(Frist for å få kandidaturet med i sakspapirene: 28. september)

Universitetets Studieutvalg

- To representanter og tre vara

Studieutvalget er NMBU sitt utdanningspolitiske organ, og skal ta initiativ til, gi råd og innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder utdanning, herunder opptak, studier og eksamen. Utvalget behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. Vervet er honorert.

Studentting 6: 9. november

(Frist for å få kandidaturet med i sakspapirene: 26. oktober)

Faddergeneral

-Én faddergeneral

Faddergeneralen har hovedansvaret for organisering av fadderuken på våren og høsten, og skal fungere som et bindeledd mellom faddersjefer og NMBU. Som Faddergeneral får man et godt innblikk i livet på Campus. Man bør kunne stå foran store folkemengder, jobbe kontinuerlig og selvstendig gjennom året. Det er en stor fordel å ha deltatt i fadderuker før, som aktiv student, fadder eller Faddersjef. Faddergeneralen skaper trivsel, et inkluderende miljø på NMBU, og er en nøkkelperson for informasjonsflyten rettet mot nye studenter. Faddergeneralen leder fadderstyret, der faddersjefer, NMBU, Arbeidsutvalget og Samfunnet er representert. Vervet har ett års varighet med øyeblikkelig tiltredelse.

NSO-delegater til NSOs landsmøte

-Antall tildelte delegater med vara

Her har en mulighet til å engasjere seg i den nasjonale studentbevegelsen og ta del i et viktig arbeid som gjøres for å fremme om lag 230 000 studenters interesser nasjonalt.
Landsmøtet er NSOs øverste organ. Her tas de største og viktigste beslutningene i organisasjonen. De tar for seg vedtekter, handlingsplan, regnskap, budsjett, rapporter og orienteringer, valg av arbeidsutvalg, sentralstyre og nye komitémedlemmer osv. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO. Landsmøtet er et stort møte med opp mot 350 deltakere.
Det forventes av deg som delegat at du deltar på formøter på Ås i forbindelse med landsmøtet der sakslisten diskuteres. LM-delegatene får reise og opphold for landsmøte dekket.

Leder av kontrollkomiteen

-Èn leder

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer som velges to ganger i året; en leder på Studentting 6 og de to øvrige medlemmene på Studentting 3. Vervet i Kontrollkomiteen har en virkeperiode på 1 år. Komiteen har møteplikt på Studentting, og minst to fra komiteen må møte. Minst et medlem av komiteen skal være med i tellekorpset. Kontrollkomiteen skal være representert med minst ett (1) medlem på studentrådsmiddagene. 


Det skal foretas overlappsmøte(r) mellom av- og påtroppende leder før neste studentting etter at ny leder er valgt (altså før konstituerende studentting). Møtet skal omhandle praksisen i komiteen, samt en orientering om aktuelle saker. 

Som medlem av kontrollkomiteen kan man ikke inneha følgende verv/være medlem av: 
• Arbeidsutvalget (AU)
• Studenttinget (representanter og ordstyrere) 
• Universitetsstyret 
• Valgnemnda 
• Leder i SiÅs

Kontor: U121 (Urbygningen)

Olav Sverres Vei 1,

Postboks 1202

1423 Ås
 

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon