STUDENTRÅD

Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger gjeldende for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting.

Lær mer om studentrådene

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvlag og Fakultetsstyret.

Videre kan du lese hva forskjellige studentrepresentanter har å si om sitt verv. Hvem vet, kanskje du får lyst til å prøve et selv?

Organisasjonskart mindre str.png

SENTRALT

 

Fakultetsstyret

Representant for fakultetsstyret velges ikke på allmøte, men ved urnevalg. 

I fakultetsstyrene sitter det to studentrepresentanter. Stillingen er kjønnskvotert der det velges mannlige repesentanter på høsten som tiltrer vervet 01. januar, og kvinnelige representanter på våren som tiltrer vervet 01.juli. Vervet har en varighet på 1 år.
Fakultetsstyret er fakuletets øverste organ. Styret har det overordnede ansvaret, og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner samt budsjett og regnskap. 

 

Eksempler på saker man behandler i fakultetsstyret på MINA:

- Vedta budsjett og regnskap 

- Vedta overordnede planer (HMS -feks)
- Planlegge strategisk visjon for fakultetet

Johan.png

"Det kuleste med å sitte i Fakultetsstyret er at man som student får være med og påvirke på øverste nivå og få stor innsikt i det overordnede arbeidet på fakultetet.

Jeg vil anbefale alle å stille til Fakultetsstyret, man får både stor påvirkningskraft og god innsikt i hva som rører seg på fakultetet, i tillegg til å kunne påvirke hva som skal skje fremover!"

-Johan Stener Maagaard,

studentrepresentant for fakultetsstyret ved MINA

 

Leder

Som studentrådsleder har man det overordnede ansvaret for Studentrådet. De faste oppgavene går ut på å sende ut møteinnkallinger og referater, bestille møtemat, lede møter, sørge for god dialog og godt samarbeid med administrasjonen og å delta på studentrådsmiddager sammen med studenttingsrepresentanter. 

Ved å lede studentrådsmøtene får man et godt innblikk i hva de ulike utvalgene på  fakultetsnivåog NMBU driver med, og du lærer en masse nytt som er verdifullt å ha med seg videre i livet. Har du en lederspire i magen og ønsker ledererfaring er Studentrådet et trygt sted å starte. Det er utrolig motiverende å være leder for engasjerte medstudenter – MEN, det er viktig å huske at du også skal motivere dem, slik at dere sammen kan skape et fakultet hvor studenten og studiekvaliteten står i fokus. Ut over dette er det en masse handlingsfrihet i vervet, så som studentrådsleder kan du også forme dine egne arbeidsoppgaver. Vervet er perfekt for deg som brenner for det lille ekstra. 

image0.jpeg

"Som studentrådsleder får jeg et innblikk i alt som rører seg i kulissene på Handelshøyskolen, og sammen med mine engasjerte medstudenter får jeg også være med på å trekke i trådene."

-Mathilde Wingeng,

leder for studentrådet ved Handelshøyskolen

Nestleder

Som nestleder er man ansvarlig for organiseringen av Studentrådet. Noen konkrete ansvarsområder er å oppdatere mail-lister, gjøre referater og innkallinger tilgjengelige, bestille mat og drikke til studentrådsmøter og kalle inn til møte.

I tillegg sitter man i arbeidsgruppen for markedsføring av Studentdemokratiet og er derfor ansvarlig for markedsføringen av studentrådet på fakultetet. Det gjøres bla. ved å poste ting på Facebook, henge opp postere og sende ut mail.

Utover dette samarbeider man med leder om det som trengs for å kunne drifte studentrådet på en best mulig måte. Det innebærer bla. å være med å arrangere studentrådsmøter og allmøte, være med på møter med ledelsen og å ha kontakt med AU.

04EDD62A-173C-4D7E-95C3-E0607AD6E277_1_2

"Det beste med vervet er å få høre studentenes meninger og ønsker, for så å jobbe for å virkeliggjøre dem."

-Vårin Sæbø,

nestleder for studentrådet ved Vetrinærhøgskolen

 
 

Forskningsutvalget

Her refereres det til forskningsutvalget på fakultetsnivå, også kalt FAK-FU.

 

Som Studentrepresentant i Forskningsutvalget på  for eksempel Realtek skal du sammen med én annen student være studentenes stemme i saker som omhandler forskning og innovasjon på fakultetet. Forskningsutvalget er først og fremst et rådgivende organ, som skal gi sin mening om forskningsarbeidet som skal utføres/blir utført ved fakultetet, strategier som blir lagt ned og andre tiltak som gjøres for å styrke nettopp dette området. 

I utvalget sitter det i tillegg til de to studentene

- en representant for doktorgradsstipendiatene

- representanter fra de ulike seksjonene på fakultetet

- en FU-leder og sekretær

 

Alle representantene er likestilte, og skal sammen diskutere seg frem til vedtakene eller innspillene FU skal komme med.

 

Eksempler på saker FU jobber med i løpet av et år:

- Vurdere søknader til PhD- og PostDoc stillinger

- Behandle søknader om midler til avansert vitenskapelig utstyr

- Jobbe opp mot fakultetsstyret, dekanen eller andre for å fremme og utvikle forskningen ved fakultetet gjennom ulike tiltak.

IMG_5043 - Marthe Ahlgreen Hansen.JPG

"Det er veldig interessant å få innblikk i forskningsmiljøet, som ikke alltid er like synlig for den allmenne student. Verv i FU åpner rett og slett opp en ny verden på fakultetet."

-Marthe Hansen,

Studentrepresentant i forskningsutvalget ved Realtek

 

Programråd

Hvert studieprogram har et programråd der det sitter studentrepresentanter.

 

Man har møteplikt og referatplikt på studentsrådsmøtene. Dette betyr at man møter opp på møtet og forteller hva man har tatt opp i programrådet siden forrige studentrådsmøte. Programrådet har ingen faste møter, men leder kaller inn ettersom det kommer saker. I programrådet diskuterer man saker som angår studieretningen. Saker i programrådet kan være alt fra emnenavn og emnebeskrivelser til endringer i utdanningsplanen. 

"Programrådet har ingen faste møter, men leder kaller inn ettersom det kommer saker."

-Elise Skreosen,

Studentrepresentant i programrådet ved KBM

 

Studieutvalget/Utdanningsutvalget

Her refereres det til studieutvalget eller utdanningsutvalget på fakultetsnivå, også kalt FAK-SU. Studeiutvalg og utdanningsutvalg går ut på det samme, men kalles forskjellig på forskjellig fakultet. Det er fakultetets strategiske organ innenfor utdanning. De skal  gi råd og strategiske innspill til fakultetsledelsen i saker som gjelder utdanning og behandler saker delegert fra fakultetsstyret. Utvalget ar to (eller flere) faste studentrepresentanter som har referatplikt til Studentrådet og blir valgt av fakultetsallmøtene.

 

Ansettelsesutvalget/Tilsetningsutvalget

I ansettelsesutvalget, sitter man sammen med ansatte ved fakultetet og er en del av ansettelsesprosessen for akademiske stillinger. Der er man med på å behandle og vedta stillingsutlysningene, vedta hvem som blir ansatt, vedta søknader om opprykk fra førsteamanuensis til professor, og en sjelden gang andre saker rundt avslutting av ansettelser. 

 

Stillingsutlysningene er som regel nesten ferdige, og ansettelsesutvalget reviderer, gjør mindre endringer, korrekturleser og er siste sjekkpunkt før den legges ut. Søkerne blir deretter først evaluert av sakkyndig komite og deretter innstillingsutvalget, som sender ei liste tilbake til ansettelsesutvalget. Ansettelsesutvalget ser på alle de vurderingene som har blitt gjort så langt, og tar den endelige beslutninga om hvem som skal få jobbtilbudet. I utgangspunktet er det møte ca hver 14 dag, men det er ikke alltid det har kommet nye saker, og da blir møtet avlyst. (Noen detaljer hvis det er interessant: taushetsplikt, og honorert.)

received_215874756308830.png

"Dette er en flott mulighet hvis du vil engasjere deg i hvem som blir ansatt! Man får god innsikt i ansettelsesprosessen, og det man har å si blir hørt."

-Guro Størdal,

Studentrepresentant i ansettelsesutvalget ved Realtek

 

Innstillingsutvalget

Som studentrepresentant i instillingsutvalet har ein moglegheit til å påverke valet av ein proffesor som skal ansettes i det fakultetet  ein høyrar til. Det er eit fint verv å ha då det ser bra ut på CV og ein får arbeidsgivers perspektiv på korleis eit jobbintervju går føre seg.

Det er ikkje eit skummelt verv å ha då dei faglege spørsmåla blir stilt av dei faglege personane i utvalet. Som studentrepresentant tar ein studentane sitt perspektiv og spør heller om undervisning og vurdere om kandidaten er riktig for studentane.

"Det eg synest er best med vervet er at eg blir bedre kjent med dei andre ansatte som også sitt i instillingsutvalet, og eg får ein betre forståelse for kva for kriterier som blir sett på når ein person skal ansettes."

-Martin Økland,

Studentrepresentant i innstillingsutvalget ved Realtek

 

Klassetillitsvalgt

Klassetillitsvalgt blir ikke valgt på allmøtene, men av klassen. Vervet blir likevel nevnt her da de møter på studentråd.

Som klassetillitsvalgt får man være bindeleddet mellom klassen og studentrådet. Det betyr at man får være med på studentrådet hvor mye spennende blir tatt opp og videreformidle relevant informasjon til klassen. I tillegg er det koselig og samle klassen iblant til noe sosialt for å bli bedre kjent. 

Vervet mitt i studentrådet som klassetillitsvalgt går ut på og møte opp på hvert studentråd (et møte i måneden). I forkant av møtet er det lurt å sette seg litt inn i sakspapirene, ellers er det lite forberedelser. På møte får man være med og diskutere ulike saker og stemme, i tillegg til at man får lunsj. Her blir man kjent med nye mennesker og møtene pleier og være veldig koselige.

"Som klassetillitsvalgt får man være med på studentrådet hvor mye spennende blir tatt opp og videreformidle relevant informasjon til klassen. I tillegg er det koselig og samle klassen iblant til noe sosialt for å bli bedre kjent."

-Marte Henrichsen,

Klassetillitsvalgt ved Matvitenskap