Adress

Adress

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Follow

  • Svart Instagram Ikon

Ønsker du å stille til noen av disse posisjonene eller har du noen spørsmål?

Ta kontakt med studenttingets.valgnemd@nmbu.no

eller send oss en melding på facebook.

Du kan også sende epost til de respektive AU-medlemmene om du lurer på noe. Kontaktinfo finner du her.

Kontaktinfo til din fakultetsstyrerepresentant får du av ditt studentråd

Kandidatskjema kan sendes til studenttinget@nmbu.no.

Kandidatskjema er et dokument som vil presentere deg som kandidat og bør inneholde: navn, fødselsdato, hva man studerer, erfaring og motivasjon til å stille.

Stiller du til Arbeidsutvalget får du under møtet mulighet til å holde 3 minutter appell og du vil kunne få spørsmål fra salen.

Hvis man er hindret fra oppmøte kan en presentasjon bli lest opp, eventuelt kan kandidaten lage en videopresentasjon. 

Fakultetsstyret og Universitetsstyret

Frist for å søke var 14.november

Her kan du stemme: https://valg.usit.no/valg/login.do

 

(Valgportalen åpner 20.11 klokken 12)

 

Som student ved NMBU kan du stemme på studentrepresentant ved ditt fakultet og studentrepresentant til universitetsstyret.

Kandidatpresentasjoner for kandidatene som stiller finner du nederst på denne siden.

 

Følgende stiller til Universitetsstyret (US):

Benedikt Goodman
Børge Fallet Høysæter
Ole Jakob Orlien
Even August Bremnes Stokke

 

Følgende stiller til Fakultetsstyrene:

 

LANDSAM

Arne G. Paulshus
Jens Bartnes
Mats Sagevik Nordås
Jostein Murud Gahre
Eirik Bruun

 

KBM

Jens Fredrik Skjelstad
Petter Larsen Grimstad

 

HH

Pontus Fredrik Birkedal
Gustav Fredrik Halldin

 

VET

Aksel Heggernes Njaa
Linas Johan Hanssen Hauge (Ønsker varaposisjon)

 

MINA

Johan Stener Maagaard
Oliver Andersen

 

REALTEK

Lars Jetmund Svartis Engesæth
Johannes Vold

 

BIOVIT

David Martens

 

Hva er fakultetsstyret?

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. To av styremedlemmene i fakultetsstyrene er studenter. I henhold til regelverk skal begge kjønn være likt representert. Fakultettstyrene har rundt 2 møter per semester. Styret har det overordnede ansvaret på fakultetet og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner, samt budsjett og regnskap.

 

Hva er universitetsstyret?

Universitetsstyret er NMBUs øverste beslutningsorgan. To av styremedlemmene i universitetsstyre er studenter. I henhold til regelverk skal begge kjønn være likt representert. Universitetsstyret har 7-8 heldagsmøter pr år samt at det er ønskelig at styremedlemmene fra studentene møter på Toppmøter og nasjonale samlinger i regi av Kollegieforumet. Studenter som ønsker å stille til Universitetsstyret bør ha opparbeidet seg styreerfaring (instituttstyrer, fakultetsstyrer eller tilsvarende) eller utvalgsarbeid på høyere nivå (UFU/USU), men det er ikke et krav.

Stille til Arbeidsutvalget?

Frist: Konstituerende Studentting 25.november.

Valgperiode 1.januar 2020 - 30.juni 2020

Stillingene er honorert.

 

Ønsker du kandidatskjema i sakspapirene er innsendingsfrist 17. november. Man kan allikevel melde sitt kandidatur på selve møtet selv om man ikke er med i papirene. 

Som medlem i Arbeidsutvalget deltar man på ukentlige møter i utvalget for å diskutere studentpolitiske saker og følge opp politikken som blir vedtatt. Man har også kontortid 2 timer hver uke. I tillegg er man med på å arrangere studentrådsmiddager, studentting og ulike seminarer og arrangementer. Ved siden av dette er det en rekke ulike ansvar ut fra område man ønsker å jobbe med:

Markedsføringsansvarlig (20%)

Som markedsføringsansvarlig har du ansvar for å promotere Studenttinget utad og nå ut til studentene med informasjon som angår dem. Dette innebærer bl.a. å lage plakater, holde kontakt med Tuntreet og å oppdatere sosiale medier og hjemmeside, samt bestille merch. Samtidig bør man være kreativ og komme på nye ideer til markedsføring. Man har også særlig ansvar for å jobbe med studentvalget.

Miljø- og forskningsansvarlig (20%)

Som miljø- og forskningsansvarlig har du muligheten til å få arbeide med den delen av universitetet som ikke er særlig belyst, nemlig forskningen. Som fast medlem i Forskningsutvalg (FU) sitter du i et viktig organ ved NMBU. Du har i den forbindelse og ansvaret for oppfølgingen av FU, sentralt og lokalt. I tillegg innebærer stillingen å representere studentene i Komiteén for likestilling og mangfold, Boligmiljøutvalget (BMU) og Miljørådet. Stillingen innebærer et jevnt arbeid, der du må være godt forberedt til de ulike utvalg og komiteer du får delta i. I tillegg kan andre relevante representasjonsoppdrag utenfor NMBU være viktig – men ikke nødvendig – å delta på. 

Internasjonalt ansvarlig (30%)

Som internasjonalt ansvarlig jobber man tett med internasjonale organisasjoner både på og utenfor campus. Man har ansvar for tildeling av inkluderingsmidler samt andre rådgivende roller på tvers av campus. Internasjonalt ansvarlig fasiliterer for gjennomføring av integreringstiltak på NMBU og tar del i introduksjonsuken. Det er ett veldig spennende og utviklende verv for enhver som ønsker framtidig arbeid innenfor ulike sektorer, som salg, administrasjon og internasjonalt arbeid. Det er også givende ved at en får innsyn i hvordan NBMU som organisasjon fungerer, samt det sosiale livet på begge campuser. Som internasjonalt ansvarlig har man også ett samarbeid med Samfunnet angående internasjonalt medlemskap og semesterprogrammet. 

Velferdsansvarlig (30%)

Velferdsansvarlig er en krevende, men veldig interessant og lærerik stilling i Arbeidsutvalget.

Som velferdsansvarlig er man ansvarlig for komiteen for tildeling av velferdsmidler og Bomiljøutvalget. Man er i tillegg del av Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NMBU, komiteen for tildeling av inkluderingsmidler og man sitter også i samarbeidsmøte med Helsestasjonen, NMBU, SiÅs og Samfunnet i Ås. Gjennom de forskjellige utvalgene og komiteene får man prøvd seg på større og mindre arenaer, da både som et vanlig medlem, men også som møteleder og referent. I tillegg til dette vil man også jobbe med velferdspolitikk og saker som angår velferden blant studentene på NMBU.