top of page

Den mest effektive måten å løfte din mening og skape endring på, er å stemme inn gode studentrepresentanter til å representere deg på fakultets- og universitetsnivå.

Heldigvis tar det ikke mer enn et par sekunder å stemme!

Hva skjer når?

Valg ved Studentting

Her ligger informasjon om alle vervene og stillingene som du kan stille til ved ulike studentting, i kronologisk rekkefølge.

Kandidatur til verv til valg ved Studentting sendes til: studenttinget@nmbu.no

(Kandidaturet bør inneholde bilde, motivasjon, bakgrunn og hvorfor studentting skal stemme på deg.)

Har du spørsmål om et av vervene, ønsker å melde interesse, eller ønsker å benke noen (foreslå at noen stiller til et verv), kan du bruke dette skjemaet - det er helt uforpliktende, og noen i Valgnemda vil følge opp henvendelsen:

 

 

Du kan også ta kontakt via studenttingets.valgnemd@nmbu.no


Studentting 1 
13. februar
(Frist for å få kandidaturet med i sakspapirene: 29. januar)

Komité for semesterets beste underviser

-Fire medlemmer

I komiteen for semesterets beste underviser skal det sitte fire studenter, og vervet er ettårig. (Tiltredelse umiddelbart.) Det er ønskelig med kjønnsbalanse i komiteen, men ikke nødvendig. 

 

Komiteen møtes etter behov og har ansvar for å ta imot nominasjoner, gå på de nominertes undervisninger og tilslutt kåre en vinner. De har selv ansvar for å reklamere for at studenter kan nominere undervisere. Ett medlem i Arbeidsutvalget bistår komiteen i arbeidet.

Representant til ELSA-alliansen

- Én studentrepresentant

NMBU er observatører i den Europeiske universitetsalliansen Euroleague for Life Sceinces (ELLS). ELLS har en studentorganisasjon, ELSA, hvor det skal sitte to representanter fra NMBU. Den ene vil være fra AU, og den andre skal velges av Studenttinget.

Det vil være minst tre fysiske møter i året for ELSA-representantene, hvor man må påregne reising til noen av de andre universitetene i alliansen. På våren er det Spring Meeting, på høsten vil det være både Scientific student Conference og Fall Meeting. Som ELSA-representant må man regne med månedlige online møter, måtte holde seg oppdatert på plattformen ELSA bruker, og medberegne møter ved behov. Man vil og bli valgt til en oppgave innad i ELSA. Ved å være med får man muligheten til å bli kjent med studenter fra hele Europa, og se den europeiske universitetskulturen.

Dette vervet er et sosialt og spennende verv, men det krever og en del av de som stiller. Man må være komfortable med å både skrive og snakke engelsk. Man kan måtte snakke engelsk for både mindre og litt større forsamlinger.

Vervet velges for 1 år av gangen, men det anbefales sterkt at man kan stille til gjenvalg og sitte i 2 år.


Studentting 2 
6. mars
(Frist for å få kandidaturet med i sakspapirene: 19. februar)

Ingen verv på valg på Studentting 2


Studentting 3 
24. april
(Frist for å få kandidaturet med i sakspapirene: 1. april

Kontrollkomiteen

- To ordinære medlemmer

Kontrollkomiteen er et rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd av vedtekter, retningslinjer og forretningsorden. Dersom det er grunnlag til å tro at det  foreligger brudd på vedtekter eller retningslinjer kan Kontrollkomiteen både på forespørsel og på eget initiativ undersøke saken. Kontrollkomiteen møter på studenttingsmøtene og er også med på planleggingsmøte og studentrådsmiddag i forkant.

 

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer som velges to ganger i året; en leder på Studentting 6 og de to øvrige medlemmene på Studentting 3. Vervet i Kontrollkomiteen har en virkeperiode på 1 år. Komiteen har møteplikt på Studentting, og minst to fra komiteen må møte. Minst et medlem av komiteen skal være med i tellekorpset.

Som medlem av kontrollkomiteen kan man ikke inneha følgende verv/være medlem av: 
• Arbeidsutvalget (AU)
• Studenttinget (representanter og ordstyrere) 
• Universitetsstyret 
• Valgnemnda 
• Leder i SiÅs

Instruks for kontrollkomiteen

SiÅs-styret

- To faste medlemmer (toårig verv) og to varamedlemmer (ettårig verv)

Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) har som oppgave å ta seg av studentenes interesser ved Campus Ås. De har blant annet vært med på å vedta at Eika sportssenter skulle bygges, og nå jobbes det med nye boliger. SiÅs-styret er samskipnadens øverste myndighet og har ansvar for den totale virksomheten, både den strategiske og den økonomiske. Studentene har flertall i styret, og de innehar leder- og nestledervervene. De andre styremedlemmene er fordelt på én fra de ansatte i SiÅ s, én fra NMBU og én ekstern representant. Styret konstituerer seg selv.

De to faste representantene sitter i to år, mens de to vararepresentantene sitter i ett. Vervet tiltres 1. juli 2022.

Ekstern representant til SiÅs-styret (Velges i oddetallsår)

-Én representant og én vara

Velge en ekstern representant til SiÅs sitt styre. Representanten og vara sitter i 2 år. Vervet tiltres fra 01. juli 2022. 

SiÅs-styret sin sammensetning er som følger: 
- 4 studentrepresentanter med 2 vara, valgt av Studentting 
- 1 ekstern representant med vara, valgt av Studentting 
- 1 representant fra de ansatte i SiÅs 
- 1 representant oppnevnt av NMBU 


Den eksterne representanten skal bidra med kompetanse inn i styret.

Læringsmiljøutvalget

-Tre faste og fire vara (prioriterte vara)

Læringsmiljøutvalget skal bidra til et godt studie- og læringsmiljø ved universitetet, og til at det fysiske og psykiske lærings- og arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd, jf § 4-3 i universitets- og høgskoleloven.  Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker studentenes trivsel og som er innenfor  NMBU sitt ansvarsområde, unntatt det faglige studietilbudet. Det omfatter også studentvelferden og studentsosiale forhold på lærestedet. 

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at universitetsstyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar. LMU har delegert myndighet fra universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter. Studentene er representert med halvparten av utvalgsmedlemmene, fire av åtte medlemmer. Tre av studentrepresentantene er valgt av Studentting, og den siste representanten er fra Studenttingets Arbeidsutvalg. 

Læringsmiljøutvalget har minst to møter i semesteret, der man blant annet tilrår overfor  universitetsstyret hvordan styret bør disponere 3,6 millioner som er øremerket større LMU-tiltak. LMU vedtar også fordelingen av mindre læringsmiljø-tiltak, arbeider med handlingsplaner, samt følger opp rapporter som bla. SHoT-undersøkelsen. 

Les mer her: https://www.nmbu.no/om/utvalg/lmu

Universitetets Forskningsutvalg (NMBU-FU)

-Èn fast og to vara (prioriterte vara)

Velge en fast representant og to vararepresentant til Forskningsutvalget. Vervet har ett års varighet, med tiltredelse 1. juli 2022. 

 

Forskningsutvalget er NMBU sitt forskningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til Universitetsstyret og rektor i saker som gjelder forskning og forskningsformidling. Utvalget behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. Forskningsutvalget har ca. åtte møter jevnt fordelt utover året.

Universitetets Studieutvalg (NMBU-SU)

-To faste og tre vara (prioriterte vara)

Vervet har varighet frem til ST3 2022, med umiddelbar tiltredelse.

Studieutvalget er NMBU sitt utdanningspolitiske organ, og skal ta initiativ til, gi råd og innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder utdanning, herunder opptak, studier og eksamen. Utvalget behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. Vervet er honorert.

Ordstyrer 

-Èn fast og én vara

Studentting har to ordstyrere. Det velges ordstyrer på Studentting 3 og Studentting 6. Vervet har varighet i ett år. Hovedoppgaven til ordstyrerne er rett og slett å sørge for at Studenttinget kommer seg gjennom den planlagte sakslisten på en ryddig måte og innenfor rimelig tid. Ordstyrerne bør ha erfaring med å lede møter og helst ha vært på en del større møter eller mange studentting. 

 

Vanligvis har ordstyrerne et formøte med leder og nestleder i Arbeidsutvalget hvor man blir satt inn i sakene slik at man kan legge en plan for tidsbruken. Man forholder seg i stor grad til vanlig møtepraksis, og det er derfor gunstig at man kjenner til dette. Vervet gir mye erfaring med strukturert møteledelse, samt god innsikt i Studentdemokratiets arbeid her ved NMBU.

Klagenemnda

- To faste og to vara (personlige vara)

Vi trenger to studentrepresentanter og varaer til Klagenemnda. Dette er et honorert verv der man får betalt for to timer forberedelse i tillegg til hele møtet. Et møte varer en hel arbeidsdag.

 

Klagenemnda behandler blant annet klager over formelle feil ved eksamen og annullering av  eksamen eller prøve. Det er også Klagenemnda som behandler saker der det er mistanke om at studenter har jukset på eksamen og oppgaver. De behandler også klager på undervisning og  læringsmiljø.

 

Vervet kan passe godt for studenter med interesse for jus, men dette er ikke en  nødvendighet. Tiltredelse 1.juli 2022, og man sitter i ett år. Antall møter i året er vanligvis 6-8 i året.

Retningslinjer for klagenemnda


Elektronisk Urnevalg Vår

Arbeidsutvalget

- Én leder og to medlemmer

Arbeidsutvalget er Studentdemokratiets øverste organ mellom hvert Studentting. De står for den  daglige driften av Studentdemokratiet og skal følge opp beslutninger vedtatt av Studentting. Det er arbeidsutvalget som er saksforbereder til Studentting. Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer, Én leder og to AU-medlemmer. De 3 medlemmene internkonstituerer seg, og sitter i sine verv på heltid. Arbeidsutvalget er et kollegialt organ, noe som innebærer at alle medlemmene er likestilte medlemmer av styret. Arbeidsutvalget har også̊̊ en egen organisasjonssekretær.

 

Leder har ansvaret for det strategiske og representer NMBU-studentene opp mot den øverste ledelsen på universitetet og utad. De øvrige medlemmene fordeler oppgavene mellom seg. De vil jobbe med det organisatoriske i organisasjonen og jobber med utdanningspolitiske saker. De jobber også tett med tillitsvalgte i organisasjonen for å sikre god opplæring og informasjonsflyt internt i studentdemokratiet.

 

Alle medlemmene i Arbeidsutvalget velges ved elektronisk urnevalg (Studentvalget) og tiltrer 1. juli det året de velges. Vervet er honorert.

Kvinnelig representant til Universitetsstyret

- Én representant og én vara

Universitetsstyret ved NMBU er det øverste beslutningsorganet ved NMBU og består av en ekstern styreleder og styremedlemmer, både interne fra NMBU og eksterne. Universitetsstyret arbeider i hovedsak med strategi, økonomi, målstyring, rapportering og organisasjonsutvikling på et overordnet nivå. Universitetsstyret har 7-8 møter pr år. Utover dette er det ønskelig at en møter på toppmøter og seminarer i regi av Kollegieforumet.

 

Styremedlemmene har også referatplikt for  Studentting og bør være representert under studenttingsmøter. 
Blant studentene skal det velges to faste styremedlemmer og to varamedlemmer. I henhold til regelverk skal begge kjønn være representert likt, og man har valgt å velge kvinner på vår og menn på høst. Studenter som ønsker å stille til Universitetsstyret bør ha opparbeidet seg styreerfaring (instituttstyrer, fakultetsstyrer eller tilsvarende) eller utvalgsarbeid på høyere nivå (UFU/USU). Representanten velges ved elektronisk urnevalg (Studentvalget) og tiltrer 1. juli 2022. Vervet er honorert.

Kvinnelige representanter til fakultetsstyrene

- Én representant og én vara per fakultet

Fakultetsstyret er fakultetenes øverste beslutningsorgan, og består av vitenskapelige ansatte, eksterne styremedlemmer og to studentrepresentanter. De jobber med saker av strategisk karakter og har ca. fire møter i året. I likhet med Universitetsstyret er det kjønnskvotering, og man velger også her kvinner på vår og menn på høst.

 

Representantene i samtlige fakultetsstyrer velges ved elektronisk urnevalg (Studentvalget), tiltrer 1. juli 2021, og sitter i ett år. Vervet er honorert.


Studentting 4 
11. september
(Frist for å få kandidaturet med i sakspapirene: 27. august)

Forskningsetisk utvalg

-To representanter og to vara

Forskningsetisk utvalg skal gi råd og informasjon i etiske problemstillinger knyttet til
forskning, undervisning og administrasjon, og skal være en pådriver i å fremme etisk bevissthet hos alle ansatte ved NMBU. 
Forskningsetisk utvalg kan få seg tillagt oppgaver som å godkjenne forskningsprosjekter og3skal bidra til å sikre at forskningsetikk blir systematisk innlemmet i forsker- og  kandidatutdanningen ved NMBU. 
Utvalget kan behandle saker på initiativ fra studenter og ansatte. Vervet er honorert.

Komité for tildeling av velferdsmidler

- To representanter

Komiteen for tildeling av velferdsmidler behandler alle søknadene om velferdsmidler fra lag/foreninger og kommer med en innstilling til Studentting. Komiteen har ett møte per  semester; ett på høsten for å fordele resterende velferdsmidler (8%), og ett lengre om våren for å dele ut ordinære velferdsmidler (92%).

Komiteen består av totalt syv personer: To AU-medlemmer, Økonomiansvarlig på Samfunnet, en studentrepresentant fra SiÅs-styret, en person som tidligere har sittet i komiteen og to representanter som blir valgt på Studentting. Vervet har umiddelbar tiltredelse og varer ett år.


Studentting 5 
9. oktober
(Frist for å få kandidaturet med i sakspapirene: 25. september)

Faddergeneral

-Én faddergeneral

Faddergeneralen har hovedansvaret for organisering av fadderuken på våren og høsten, og skal fungere som et bindeledd mellom faddersjefer og NMBU. Som Faddergeneral får man et godt innblikk i livet på Campus. Man bør kunne stå foran store folkemengder, jobbe kontinuerlig og selvstendig gjennom året. Det er en stor fordel å ha deltatt i fadderuker før, som aktiv student, fadder eller Faddersjef. Faddergeneralen skaper trivsel, et inkluderende miljø på NMBU, og er en nøkkelperson for informasjonsflyten rettet mot nye studenter. Faddergeneralen leder fadderstyret, der faddersjefer, NMBU, Arbeidsutvalget og Samfunnet er representert. Vervet har ett års varighet med øyeblikkelig tiltredelse.


Studentting 6 
13. november
(Frist for å få kandidaturet med i sakspapirene: 29. oktober

Ordstyrer 

-Èn fast og én vara

Studentting har to ordstyrere. Det velges ordstyrer på Studentting 3 og Studentting 6. Vervet har varighet i ett år. Hovedoppgaven til ordstyrerne er rett og slett å sørge for at Studenttinget kommer seg gjennom den planlagte sakslisten på en ryddig måte og innenfor rimelig tid. Ordstyrerne bør ha erfaring med å lede møter og helst ha vært på en del større møter eller mange studentting. 

 

Vanligvis har ordstyrerne et formøte med leder og nestleder i Arbeidsutvalget hvor man blir satt inn i sakene slik at man kan legge en plan for tidsbruken. Man forholder seg i stor grad til vanlig møtepraksis, og det er derfor gunstig at man kjenner til dette. Vervet gir mye erfaring med strukturert møteledelse, samt god innsikt i Studentdemokratiets arbeid her ved NMBU.

NSO-delegater til NSOs landsmøte

-Antall tildelte delegater med vara

Her har en mulighet til å engasjere seg i den nasjonale studentbevegelsen og ta del i et viktig arbeid som gjøres for å fremme om lag 230 000 studenters interesser nasjonalt.
Landsmøtet er NSOs øverste organ. Her tas de største og viktigste beslutningene i organisasjonen. De tar for seg vedtekter, handlingsplan, regnskap, budsjett, rapporter og orienteringer, valg av arbeidsutvalg, sentralstyre og nye komitémedlemmer osv. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO. Landsmøtet er et stort møte med opp mot 350 deltakere.
Det forventes av deg som delegat at du deltar på formøter på Ås i forbindelse med landsmøtet der sakslisten diskuteres. LM-delegatene får reise og opphold for landsmøte dekket.

I helgen har disse representert NMBU på

Leder av kontrollkomiteen

-Èn leder

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer som velges to ganger i året; en leder på Studentting 6 og de to øvrige medlemmene på Studentting 3. Vervet i Kontrollkomiteen har en virkeperiode på 1 år. Komiteen har møteplikt på Studentting, og minst to fra komiteen må møte. Minst et medlem av komiteen skal være med i tellekorpset. Kontrollkomiteen skal være representert med minst ett (1) medlem på studentrådsmiddagene. 


Det skal foretas overlappsmøte(r) mellom av- og påtroppende leder før neste studentting etter at ny leder er valgt (altså før konstituerende studentting). Møtet skal omhandle praksisen i komiteen, samt en orientering om aktuelle saker. 

Som medlem av kontrollkomiteen kan man ikke inneha følgende verv/være medlem av: 
• Arbeidsutvalget (AU)
• Studenttinget (representanter og ordstyrere) 
• Universitetsstyret 
• Valgnemnda 
• Leder i SiÅs

Valgnemnda

- Fire medlemmer

Vervet har ett års varighet med tiltredelse umiddelbart etter møtet. 

Valgnemnda har hovedansvaret for å finne kandidater til alle verv til valg på Studentting og andre studentvalg på Universitetsnivå, markedsføre valgene og forberede sakspapir til valgsaker. Valgnemnda har muligheten til å legge frem sin innstilling, og bør gjøre dette om det sees på som hensiktsmessig. Medlemmer av valgnemnda har ikke anledning til å stille til valg i valgnemndas virkeperiode, med unntak av gjenvalg til valgnemnda. Medlemmene i valgnemnda bør møte på Studenttingets møter og arrangementer. 

Som medlem av Valgnemnda får man en viktig rolle i studentdemokratiet! Man jobber aktivt med å nå ut til alle studenter ved NMBU og jobber aktivt igjennom hele året for å promotere de ulike vervene. Man kan forvente seg et tett samarbeid med Arbeidsutvalget og studentrådene på universitetet. Som valgnemnd må en regne med en del arbeid via sosiale medier, mail og design av kampanjer.


Elektronisk Urnevalg Høsten 2022
15. - 22. november
(Frist for innlevering av kandidatur: 1. november)

Mannlig representant til Universitetsstyret

- Én representant og én vara

Universitetsstyret ved NMBU er det øverste beslutningsorganet ved NMBU og består av en ekstern styreleder og styremedlemmer, både interne fra NMBU og eksterne. Universitetsstyret arbeider i hovedsak med strategi, økonomi, målstyring, rapportering og organisasjonsutvikling på et overordnet nivå. Universitetsstyret har 7-8 møter pr år. Utover dette er det ønskelig at en møter på toppmøter og seminarer i regi av Kollegieforumet.

 

Styremedlemmene har også referatplikt for  Studentting og bør være representert under studenttingsmøter. 
Blant studentene skal det velges to faste styremedlemmer og to varamedlemmer. I henhold til regelverk skal begge kjønn være representert likt, og man har valgt å velge kvinner på vår og menn på høst. Studenter som ønsker å stille til Universitetsstyret bør ha opparbeidet seg styreerfaring (instituttstyrer, fakultetsstyrer eller tilsvarende) eller utvalgsarbeid på høyere nivå (UFU/USU). Representanten velges ved elektronisk urnevalg (Studentvalget) og tiltrer 1. juli 2022. Vervet er honorert.

Mannlig representanter til fakultetsstyrene

- Én representant og én vara per fakultet

Fakultetsstyret er fakultetenes øverste beslutningsorgan, og består av vitenskapelige ansatte, eksterne styremedlemmer og to studentrepresentanter. De jobber med saker av strategisk karakter og har ca. fire møter i året. I likhet med Universitetsstyret er det kjønnskvotering, og man velger også her kvinner på vår og menn på høst.

 

Representantene i samtlige fakultetsstyrer velges ved elektronisk urnevalg (Studentvalget), tiltrer 1. juli 2022, og sitter i ett år. Vervet er honorert.

bottom of page