Oppbygging av studentdemokratiet
Organisasjonskart mindre str.png
NMBU-048662_edited.jpg

Klassetillitsvalgt

Femte designelement 8_svart.png

En klassetillitsvalgt blir valgt inn den første uka en ny klasse begynner på NMBU, i emnet kalt STUD001. Det å bli klassetillitsvalgt kan være en fin måte å bli introdusert til studentdemokratiet ved NMBU, og lære seg ulike prosesser som skjer for å få til endring. Det gir det også en hands-on mulighet til å fikse opp i spesifikke problemer som dine medstudenter har i hverdagen.

 

En klassetillitsvalgt stiller opp i studentråd 3-4 ganger per semester, og ytrer sin mening om aktuelle saker, samt kommer med eventuelle nye saker fra sin egen klasse.

 

Har ikke din klasse en klassetillitsvalgt, anbefaler vi å ta kontakt med ditt studentråd snarest!

 

Fakultetsallmøte

Fakultetsallmøtet er det øverste studentorgan ved hvert fakultet. Her velges leder og nestleder til studentrådet og foretar personvalg til Studenttinget, Tilsettingsutvalg, Innstillingsutvalg, Programråd, Studieutvalget og Forskningsutvalget på fakultetsnivå. Fakultetsallmøtet finner sted i april og november.

Femte designelement enkeltblad.png

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget er fakultetets forskningsstrategiske organ. Utvalget skal gi råd og strategiske innspill til fakultetledelsen i saker som gjelder forskning, og for øvrig behandle saker delegert fra fakultetledelsen. Har to faste studentrepresentanter som har referatplikt til Studentrådet og blir valgt av Fakultetsallmøtet.

Femte designelement enkeltblad.png

Studieutvalget

Også kalt Fak-SU, og er fakultetets strategiske organ innenfor utdanning. Skal gi råd og strategiske innspill til fakultetsledelsen i saker som gjelder utdanning og behandler saker delegert fra fakultetsstyret. Har to (eller flere) faste studentrepresentanter som har referatplikt til Studentrådet og blir valgt av Fakultetsallmøtet

Femte designelement enkeltblad.png

Programråd

Det blir stilt krav til at alle studieprogram skal ha programråd, og dette rådet er det naturlige organisatoriske navet for utviklingsarbeid. Programrådet er også vesentlig for god gjennomføring og resultat av årlig og periodiske systematiske prosesser.

Femte designelement enkeltblad.png

Innstillingsutvalget

Hvert fakultet har sitt eget innstillingsutvalg for dekanstillinger. Utvalget foretar en screeningprosess og intervjuprosess av aktuelle kandidater. Utvalget består av representanter for rektoratet ved NMBU, 2 arbeidsgiverrepresentanter, 2 ansatterepresentanter og 1 studentrepresentant. Velges på fakultetets allmøte.

Femte designelement enkeltblad.png

Ansettelsesutvalget/ Tilsettingsutvalget

Ansvar for ansettelser på fakultetsnivå. 1 fast studentrepresentant. Velges på fakultetets allmøte.

 

Fakultetsstyret

Til fakultetsstyrene skal det velges to studentrepresentanter med personlige vara på Studentvalget. Stillingen er kjønnskvotert. Det velges mannlige repesentanter på høsten som tiltrer vervet 1. januar, og kvinnelige representanter på våren som tiltrer vervet 01.07. Vervet har en varighet på 1 år.

Fakultetsstyre er fakuletets øverste organ. Styret har det overordnede ansvaret og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner samt budsjett og regnskap.

NMBU-048867.jpg
 
Femte designelement 7.png
IMG_0352_edited.jpg

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvalg og Fakultetsstyret. Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger som gjelder for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting.

Studentråd

 
 

Studenttinget

Studenttinget er det øverste beslutningsdyktige studentorganet på NMBU. Tinget består av 25 representanter fra hele universitetet, her er alle fakulteter representert. Disse representantene skal sammen vedta studentpolitikken på NMBU. Studentting møtes normalt tre ganger i semesteret. Alle studenter har talerett på Studentting, men kun studenttingsrepresentantene har forslags- og stemmerett. Det er derfor viktig at du på Fakultetsallmøtet ditt er med å velger din studenttingsrepresentant.

IMG_20170213_184240.jpg

Valgnemda

NMBU-047631.jpg

Valgnemda (4 stk):Velges på Studentting 6. Valgnemnda blir valgt for ett år på konstituerende studentting. De er ansvarlige for å ta imot forslag til og finne gode kandidater til de ulike vervene som blir valgt på Studentting, til universitetsstyret og i AU.

 
Femte designelement 7.png

Arbeidsutvalget

AU er ansvarlig for den daglige driften av studentdemokratiet, De holder kontakten med Norsk Studentorganisasjon sentralt, tar opp studentpolitiske saker og representerer studentene i styrer og utvalg ved NMBU. Nytt av våren 2020 er at det skal velges 3 stk representanter til AU ved vårens urnevalg. Det skal velges 1 leder og 2 AU medlemmer. Stillingene er honorert og man har permisjon fra studiene når man sitter i vervene. Vervene følger studieåret.

AUstyret-19.jpg
 

Komitéer og utvalg på universitetsnivå

Femte designelement enkeltblad.png

Klagenemnda

Eksempler på saker som klagenemnda behandler er klager over formelle feil ved eksamen og annullering av eksamen eller prøve. Det er klagenemnda som behandler saker der det er mistanke om at studenter har jukset på eksamen og oppgaver. Antallet møter i nemnda varierer fra år til år, alt etter hvor mange saker det er.

Femte designelement enkeltblad.png

FEU

Forskningsetisk utvalg (FEU) ivaretar NMBUs funksjoner i henhold til forskningsetikkloven og er NMBUs utvalg for behandling av uredelighetssaker.

Femte designelement enkeltblad.png

Sentral Opptakskomité

Medlemmene av sentral opptakskomité vurderer i hovedsak søkere i det samordna opptaket som ikke kan poengberegnes etter karakterreglene i den videregående skolen. Sentral opptakskomité gjør en skjønnsmessig vurdering av søkerne og avgjør om de skal få tilbud om studieplass ved NMBU. Komiteen består av én representant fra hvert av fakultetene, én representant fra Studieutvalget, og to studentrepresentanter. Komiteen har tidligere hatt omtrent ett møte i året, i begynnelsen av juli.

Femte designelement enkeltblad.png

LMU

Læringsmiljøutvalget har det operative ansvaret for kvalitetssikring av studentenes læringsmiljø og har delegert ansvar fra Universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet. Det totale læringsmiljøet omfatter det fysiske læringsmiljøet, det psykososiale læringsmiljøet, universell tilrettelegging (tilrettelegging for funksjonshemmede) og velferdstilbudene. Det er fire studenter i læringsmiljøutvalget; nestleder og velferdsansvarlig i AU, en representant fra campus Adamstuen og styreleder i SiÅs. 

Femte designelement enkeltblad.png

U-FU

Universitetets forskningsutvalg (U-FU) er for hele NMBU. Jobber med saker som angår forskning og forskningsformidling, og har delegert myndighet fra Universitetsstyret. Har to faste studentrepresentanter, hvorav en er miljø- og forskningsansvarlig i AU, som har referatplikt til og blir valgt av Studenttinget. 

Femte designelement enkeltblad.png

U-SU

Universitetets Studieutvalg (U-SU) er for hele NMBU. Jobber med saker som gjelder utdanning ved NMBU og har delegert myndighet fra Universitetsstyret. Har representanter fra NMBU og 3 faste studentrepresentanter. Nestleder i AU har en av disse plassene. Studentrepresentantene har referatplikt til og blir valgt av Studentting. 

 
 

Universitetsstyret

US PEEPS.jpg

Består av 11 stk og representerer ansatte (både vitenskapelige, og teknisk og administrative), eksterne oppnevnt av kunnskapdepartementet og to valgte studentrepresentanter. Universitetsstyret er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har ca. 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt under Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget. Det velges en kvinnelig representant på våren som tiltrer vervet 01.07 og en mannlig representant på høsten som tiltrer vervet 01.01.