top of page

Studentvalget Våren 2024

24. April - 2. Mai

Under Studentvalget på våren velges to medlemmer og én leder til Studenttingets Arbeidsutvalg, samt kvinnelige representanter til Fakultetsstyrene (FS) ved hvert fakultet (én fast og én vara til hvert fakultet) og til Universitetsstyret (US) (også her velges én fast og én vara). Mannlige representanter til Fakultets- og Universitetsstyrene velges under Studentvalget på høsten.
 

De elektroniske valgurnene åpner kl. 12:00 onsdag den 24. april.

Frist for å stemme er kl. 23:59 torsdag den 2. mai.

Kandidaturskjema:

Den mest effektive måten å løfte din mening og skape endring på, er å stemme inn gode studentrepresentanter til å representere deg på fakultets- og universitetsnivå.

Heldigvis tar det ikke mer enn et par sekunder å stemme!

Om valg av Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

Valg av leder og medlemmer til Studenttingets Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget er Studentdemokratiets øverste organ mellom hvert Studentting.

 

Disse velges ved elektronisk urnevalg på våren, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 01.07. - 30.06.

De står for den daglige driften av Studentdemokratiet og skal følge opp beslutninger vedtatt av Studentting. Det er Arbeidsutvalget som er saksforbereder til Studentting, og representerer studentene ved NMBU oppimot ledelsen ved universitetet, og utad.

 

Arbeidsutvalget består av 3 stykker, én leder og to AU-medlemmer. De tre internkonstituerer seg, og sitter i sine verv på heltid i ett (1) år. Arbeidsutvalget er et kollegialt organ, noe som innebærer at alle medlemmene er likestilte medlemmer av styret. Arbeidsutvalget har også en egen organisasjonssekretær.

 

Leder har ansvaret for det strategiske og representer NMBU-studentene opp mot den øverste ledelsen på universitetet og utad. Utvalget fordeler ellers seg imellom de ansvarsområdene de skal ha i løpet av sitt år i utvalget, samt fakultetene de skal ha hovedansvar for kontakt med. Ansvarsområdene er per i dag som følger: Internasjonalisering og Likestilling, Læringsmiljø, Forskning, Innovasjon, Bærekraft, Promotering, Studiekvalitet og Velferd. Du kan se hvordan det nåværende Arbeidsutvalget har fordelt ansvarsområdene og fakultetsansvarene seg imellom her.

 

Studenttingets Arbeidsutvalg jobber med det organisatoriske i organisasjonen, og (blant annet) utdanningspolitiske saker. De jobber også ellers tett med tillitsvalgte i organisasjonen for å sikre god opplæring og informasjonsflyt internt i Studentdemokratiet ved NMBU.

 

Alle medlemmene i Arbeidsutvalget velges ved elektronisk urnevalg (Studentvalget) på våren og tiltrer 1. juli 2023.

 

Vervet er honorert.

Fra Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som kan finnes her

Snakk med det nåværende Arbeidsutvalget her:

Om valg av representanter til US og FS

Valg av representanter til Universitetsstyret

Det velges to studentrepresentanter, en av hvert juridiske kjønn, med personlig vara til Universitetsstyret (US). Disse velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner hvert år sted i april/mai og november. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 01.07. - 30.06 for vårvalget, og 01.01. - 31.12 for høstvalget. 

Valg av representanter til Fakultetsstyrene

Det velges to studentrepresentanter, med personlig vara til de sju Fakultetsstyrene (FS). Disse velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter ved det aktuelle fakultetet har stemmerett. En student har kun stemmerett i ett fakultetsstyrevalg. Urnevalgene finner hvert år sted i april/mai for og november. Funksjonstiden for de valgte er ett (1) år, og varer fra 01.07. til 30.06 for vårvalget, og 01.01-31.12 for høstvalget. 

Fra Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som kan finnes her

Mer om saker og innkallinger i Universitetsstyret

Mer om saker og innkallinger i

Fakultetsstyrene (og andre utvalg)

Urnevalg V23 Infoflyer (Urnevalg H22 Infoflyer_US_FS_QR copy)_page-0001 (1).jpg

Innsending av kandidatur

Frist for innsending av kandidatur: tirsdag 9. april kl. 23:59.
Frist for å endre kandidatur etter innsending: mandag 15. april kl. 23:59.

Kandidaturskjema:

image.png

Mal for kandidatur:

- Fullt navn (dette sjekkes opp mot fødselsdato for å sikre at man            melder inn riktig kandidat)

- Bilde

- Fødselsdato:
- Stiller til vervet som:

- Presenter deg selv gjennom:

- én lengre tekst (200 - 400 ord) på norsk og engelsk

- én veldig kort tekst (ca. 30 ord) på norsk og engelsk

Ta med fakultet, relevant erfaring, din motivasjon for å stille og evt. litt om hva du ønsker å fokusere på i din virkeperiode. (Den første, lengre teksten vil utgjøre selve kandidaturteksten din, og den siste vil brukes til presentasjon av ditt kandidatur i Studentdemokratiets kanaler).

bottom of page